POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI TKO JE ADMINISTRATOR PODATAKA?

Administrator vaših ličnih podataka je

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Vaše lične podatke obrađujemo na način koji je neophodan za pružanje usluge i ispunjenje ugovora, kao i za rešavanje reklamacija. Osnova za korišćenje vaših ličnih podataka u ovom kontekstu je potreba za izvršenjem ugovora ili preduzimanje radnji na vaš zahtev pre potpisivanja ugovora ili davanja saglasnosti.

Podaci se takođe mogu obrađivati za marketing vlastitih ili tuđih usluga/proizvoda, na osnovu vašeg pristanka.

Da bismo pravilno izvršili ugovor, vaši podaci se takođe obrađuju u svrhe povezane sa finansijskim obračunima i izveštavanjem. Moramo to učiniti zbog važećih zakona.

Napominjemo da je davanje Vaših ličnih podataka kao što su adresa, ime i prezime, broj telefona preduslov za zaključenje ugovora i njegovo izvršenje. Davanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Nedavanje ličnih podataka može dovesti do nemogućnosti zaključenja ugovora ili njegovog izvršenja u celosti ili delimično.

GDE PRENOSIMO LIČNE PODATKE?

Vaši lični podaci mogu se preneti subjektima koji pružaju usluge, posebno plaćanja, tj. operaterima platnog prometa i bankama, kurirskim kompanijama i slično. Moramo to učiniti, posebno ako želite primiti proizvod koji ste kupili na našoj web stranici.

Osim toga, Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni subjektu za obradu, pri čemu administrator nema nameru preneti Vaše lične podatke u treću zemlju.

KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE?

Vaši lični podaci će biti čuvani tokom vremena potrebnog za pružanje usluga, za period zastare potraživanja, za period potreban za ispunjavanje obaveza prema nadležnim organima.

KOJA PRAVA IMATE?

Od administratora imate pravo tražiti:

a) pristup Vašim ličnim podacima, odnosno primarno dobiti potvrdu od administratora da li se Vaši lični podaci obrađuju, a ukoliko je to slučaj, dobiti pristup istima i sledećim informacijama:

- svrhe obrade;

- svrhe obrade;

- informacije o primaocima ili kategorijama primaoca kojima su ili će biti otkriveni lični podaci, posebno primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

- ako je moguće, planirano razdoblje čuvanja ličnih podataka, a kada to nije moguće, kriterijumi za određivanje tog roka;

- informacije o pravima zahtevati od administratora - ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka koji se odnose na vas, kao i pravo na prigovor na takvu obradu;

- informacije o pravu na podnošenje prigovora nadzornom organu;

- ako lični podaci nisu prikupljeni od vas - sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

- informacije o automatizovanom odlučivanju, uključujući profilisanje, iz člana 22 stav 1 i 4, kao i, barem u tim slučajevima, relevantne informacije o načelima njihovog preduzimanja, kao i o značaju i predviđenim posledicama takve obrade za vas.

b) ispravku Vaših ličnih podataka odnosno ispravku netačnih podataka ili traženje dopune nepotpunih ličnih podataka,

c) brisanje vaših ličnih podataka (imajte na umu da ćemo u tom slučaju verovatno morati prekinuti saradnju i izbrisati vaš nalog),

d) ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Imate pravo primiti, u strukturiranom, uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu, lične podatke koji se tiču vas, a koje ste dali administratoru, i imate pravo poslati te lične podatke drugom administratoru bez ometanja od strane administratora (kompanije).

Imate pravo usprotiviti se obradi podataka čija je obrada neophodna za potrebe legitimnih interesa administratora ili treće strane, iz razloga koji su povezani sa vašom konkretnom situacijom.

Takođe imate pravo prigovora na obradu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, u bilo kom trenutku, u meri u kojoj je obrada povezana sa takvim direktnim marketingom.

U meri u kojoj se obrada zasniva na vašem pristanku, imate pravo povući taj pristanak u bilo kom trenutku (slanjem izjave u elektronskom obliku na e-mail adresu ), pod uslovom da povlačenje ovog pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka pre povlačenja.

Napominjemo da se povlačenje pristanka može odnositi samo na one slučajeve i odnosi se samo na opseg ličnih podataka u kojima je pristanak osnova za obradu ličnih podataka, i ne postoje druge pravne osnove za obradu vaših ličnih podataka.

Imate pravo podneti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Ne postoje automatsko donošenje odluka u vezi sa vašim podacima.

ŠTA NE SMETE RADITI?

Ne smete davati lične podatke drugih osoba.

Dužni ste poštivati odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka.

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Zaštita ličnih podataka je obezbeđena sigurnim i stabilnim sistemom zaštite podataka koji koristi Administrator.

Komunikacija sa web stranicom je obezbeđena enkriptovanim vezama putem SSL sertifikata. Lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

POLITIKA KOLAČIĆA

1. Web stranica ne prikuplja automatski nikakve podatke, osim podataka sadržanih u datotekama kolačića.

2. Datoteke cookies (tzv. „kolačići“) su računarski podaci, posebno tekstualne datoteke, koji se pohranjuju u terminalnoj opremi korisnika usluge, a namenjeni su korišćenju web stranica usluge. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje dolaze, vreme pohrane na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.

3. Subjekt koji postavlja datoteke kolačića na terminalnu opremu korisnika usluge i koji im pristupa je administrator usluge: Jayden Carepromotion LLC. Kolačiće mogu postavljati na terminalnu opremu korisnika i partneri administratora usluge.

4. Kolačići se koriste za:

a) omogućiti implementaciju specifičnih usluga dostupnih na web stranici.

b) stvaranje statistike koja pomaže razumeti kako korisnici internet servisa koriste web stranice, što omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja;

c) prilagođavanje sadržaja web stranica korisnikovim preferencijama i optimizacija korišćenja web stranica; posebno, ove datoteke omogućuju prepoznavanje uređaja korisnika web stranice i pravilan prikaz web stranice, prilagođen njegovim individualnim potrebama;

5. Web stranica koristi dve vrste kolačića: "privremene" (session cookies) i "trajne" (persistent cookies). "Privremeni" kolačići su privremene datoteke koje se skladište na krajnjem uređaju korisnika dok ne napusti web stranicu ili ne isključi softver (web preglednik). "Trajni" kolačići se skladište na krajnjem uređaju korisnika u vremenskom periodu određenom parametrima datoteke kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.

6. Na web stranici mogu se koristiti sledeće vrste kolačića:

a) "osnovni" kolačići, koji omogućuju korišćenje određenih usluga dostupnih na web stranici;

b) kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koji se koriste za otkrivanje zloupotreba u području autentifikacije unutar web stranice;

c) "kolačići za izvedbu", koji omogućuju prikupljanje informacija o tome kako se stranice web stranice koriste u statističke svrhe;

7. U mnogim slučajevima, softver koji se koristi za pregledanje web stranica (web preglednik) prema zadanim postavkama dozvoljava skladištenje kolačića na krajnjem uređaju korisnika. Korisnici web stranice mogu u bilo kojem trenutku promeniti svoje postavke kolačića. Ove postavke mogu se promeniti na način da se automatski blokira rukovanje kolačićima u postavkama veb preglednika ili da se korisnici obaveste svaki put kada se postave na uređaj korisnika web stranice. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u postavkama softvera (web preglednika).

8. Operater web stranice obaveštava da ograničenja korišćenja kolačića mogu uticati na mogućnost korištenja nekih od usluga web stranice.

9. Kolačići koji se postavljaju na krajnji uređaj korisnika web stranice takođe mogu biti korišteni od strane partnera koji sarađuju sa operaterom web stranice.

10. U vezi sa korišćenjem kolačića može se vršiti profilisanje radi prilagođavanja sadržaja web stranice korisničkim preferencijama i optimizacije korišćenja web stranica, ali u tom kontekstu nema automatskog donošenja odluka.

11. Dodatne informacije o kolačićima dostupne su u odeljku "Pomoć" u meniju web preglednika koji koristite.